ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองพัฒนาระบบบริหาร

สำนักพัฒนาระบบราชการ

โทร. 0 2475 8572